آهک صنعتی | گزارش طرح توجیهی تولید آهک صنعتی

گزارش امکان سنجی تولید آهک صنعتی

آﻫﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

  • آﻫﻚ دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ آﻫﻚ داراي %46-35 ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ)

 

  • آﻫﻚ ﻛﻠﺴﻴﺖ ﻳﺎ آﻫﻚ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ آﻫﻚ داراي %5-0 ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ)

 

اﻳﻦ ﻧﻮع آﻫﻚ از ﺣﺮارت دادن ﺳﻨﮓ آﻫﻚ در دﻣﺎي 1000 ﺗﺎ 1300 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.

 

اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دو روش ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در روش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ آﻫﻚ از ﻛﻮره ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮره ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺣﻠﺰوﻧﻲ و ﻛﻮره ﻫﺎي دوار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﻮره ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 15000 ﺗﺎ 180000 ﺗﻦ آﻫﻚ در ﺳﺎل اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻫﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از روش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد.

فهرست

-1 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
-1-1 ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ 3
-1-2 ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
-1-3 ﺷﺮاﻳﻂ واردات
-1-4 ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)
-1-5 ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
-1-6 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
-1-7 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
-1-8 اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ
-1-9 ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
-1-10 ﺷﺮاﻳﻂ واردات
-2 وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
-1-1 ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
-2-2 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
-2-3 ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
-2-4 ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
-2-5 ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
-2-6 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
-3 ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ
-4 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ) در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
-5 ﺑﺮآورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻳﺎﻟﻲ و ارزي
-6 ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ارزي و رﻳﺎﻟﻲ آن و
-7 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح
-8 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
-9 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب ، ﺑﺮق ،ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
-10 وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
-11 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ

 

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *